ศึกษาแหล่งกาเนิด กระบวนการผลิต ชนิด คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้และเก็บรักษาเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็น และน้ามันไดดรอลิกส์สาหรับยานยนต์

จุดประสงค์รำยวิชำ

1. เพื่อให้มีความเข้าใจ พื้นฐาน หลักการ และขบวนการผลิต เชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็น น้ามันไดดรอลิกส์ สาหรับยานยนต์

2. เพื่อให้มีความสามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้มีความสานึกที่ดีในการเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นให้ถูกต้อง ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม

มำตรฐำนรำยวิชำ

1. เข้าใจกระบวนการกลั่นผลิตเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

2. เลือกใช้เชื้อเพลิงยานยนต์

3. เลือกใช้วัสดุหล่อลื่นยานยนต์

4. เลือกใช้สารหล่อเย็นยานยนต์

5. เลือกใช้น้ามันไดดรอลิกส์ยานยนต์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ บรรจุน้ำยา หารอยรั่ว เติมน้ำมันหล่อลื่น บริการบำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง และประมาณราคาค่าบริการ


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการทำงาน ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน

และกันโคลงล้อ ยางและการตั้งศูนย์ล้อ

2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพบริการระบบรองรับน้ำหนักระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรก อุปกรณ์ลดการ

สั่นสะเทือนและกันโคลงล้อ ยางและการตั้งศูนย์ล้อ

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมรถจักรยานยนต์ ติดเครื่องยนต์ขับขี่จักรยานยนต์ในสภาวะต่างๆการออกรถ ชะลอความเร็ว หยุดรถ จอดรถ ขับขี่อย่างปลอดภัยตามกฎจราจรและการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์