ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบมาตรฐานการป้องกันผลกระทบต่างๆ  ที่เกิดต่อการวัดและเครื่องมือวัด  ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย  ความเที่ยงตรงของการวัด  การวัดแรงดัน  กระแส  และกำลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ  และการนำไปใช้งาน  การวัดค่าอิมพีแดนซ์ความถี่ต่ำ  และความถี่สูง  การวัดแม่เหล็กทรานสดิวเตอร์  การวัดโดยใช้เทคนิคทางดิจิตอล  เครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลชนิดต่างๆ  และการใช้งาน  สัญญาณรบกวน  เทคนิคในการลดผลของสัญญาณรบกวน  เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า  เทคนิค  และวิธีการใช้เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้า

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  หลักการทำงานของเซนเซอร์ที่ใช้วัด และตรวจจับความเร็ว ความดันและอุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ   น้ำหนัก  แสง  พร็อกซิมิตี้สวิทช์   อุปกรณ์ควบคุมตัวตั้งเวลา   ตัวนับ ลิมิตสวิทช์  ฯลฯ  การนำเอาโปรแกรมเมเบิคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ