ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์อุปสงค์อุปทานและการกำหนดราคาดุลยภาพความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคทฤษฎีการผลิตตลาดในระบบเศรษฐกิจรายได้ประชาชาติเงินเฟ้อเงินฝืดและเงินตึงตัววัฎจักรเศรษฐกิจดุการค้าและดุลการชำระเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตลาดและการขายเบื้องต้น แนวคิดทางการตลาดและการขาย วิวัฒนาการตลาดและการขาย หน้าที่ทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขาย