ศึกษา  ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง  พูด เรื่องราว เหตุการณ์ความสนใจ กิจกรรมทั่วไปที่คุ้นเคย ความเป็นอยู่ ครอบครัว การศึกษา การทำงาน เปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ  ความเหมือนความแตกต่างทางวัฒนธรรม  การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการพูด

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร  การต้อนรับ  การนัดหมาย  การสนทนาทางโทรศัพท์  การให้บริการ  การซื้อ-ขาย  รายละเอียดสินค้าหรือบริการ  การสาธิตและนำเสนอการอ่านเอกสารทางธุรกิจ  โฆษณา  ประกาศ  ตาราง  กราฟ  กำหนดการ  สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่าง ๆ  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน  บันทึกข้อความ  การบันทึกโทรศัพท์  การติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต e-commerce การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ให้นักเรียนดูจากคลิปดังต่อไปนี้  

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ  การฟังคำสั่งหรือข้อแนะนำการปฏิบัติงาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน  คู่มือการใช้อุปกรณ์  หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  การนำเสนอผลงาน  การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การพูดติดต่อกิจธุระ  การสนทนากิจธุระทางโทรศัพท์  การสัมภาษณ์งาน  การพูดเสนอความเห็นในที่ประชุม  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน  การเขียนจดหมายกิจธุระ  และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หน่วยและการวัด  แรงและการเคลื่อนที่  ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  นาโนเทคโนโลยี  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี  สารและการเปลี่ยนแปลง  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน  การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดคำนวณการแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละการแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูลและฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล