บริการค้นหา รายชื่อนักเรียน - นักศึกษา

 
เอกสารที่ต้องเตรียม / ค่าใช้จ่าย

 

แสดงข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา ที่ค้นหาเจอ   0   รายการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

สาขาที่สมัครเรียน

ระดับชั้น

วันที่เพิ่มข้อมูล

 

 

 แสดงข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา ทั้งหมด  257  คน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สาขาที่สมัครเรียน ระดับชั้น วันที่เพิ่มข้อมูล
1 นางสาวพิมพ์อัปสร หาญแก้ว สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
2 นางสาวสิริลักษณ์ คุ่ยคร้าม สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
3 นางสาวกุลณัฐ คอนเล็ก สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
4 นางสาวณัชชา พรหมมาวัน สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
5 นางสาวญดาวรรณ ยศอ่อน สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
6 นางสาวธนัญญา สมศรี สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
7 นางสาววิรัญญา วังคีรี สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
8 นางสาวเยาวพา ชัยมาลา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
9 นางสาวชลทิตา มากดี สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
10 นางสาวปฏิพร อิ่มคง สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
11 นางสาวณิชากมล เจดีย์กันฑ์ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
12 นางสาวศลิษา ดีป้อง สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
13 นางสาวฑิตยา ทองสน สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
14 นางสาวสุดารัตน์ ศรีอ๊อด สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
15 นางสาววิภาวี เวชกิจ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
16 นางสาวพรนภา ไมลา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
17 นางสาวภูษณิศา เนตรโสภา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
18 นางสาวสิริยากร มูลตี สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
19 นางสาวณิชาภัทร จันทร์ทรง สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
20 นางสาวอริสา สีสอด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
21 นางสาวกรณิการ์ แตงแก้ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
22 นางสาวพีรยา บุญสิทธิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
23 นายเกียรติศักดิ์ เสนานุช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
24 นางสาวอุทุมพร สีพรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
25 นางสาวภัทราภรณ์ ภูนวน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
26 นางสาวพรธิตา แก้วมณี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
27 นางสาวชุติกานต์ แสงรุ่ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
28 นางสาวณัฐณิชา ฉิมลี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
29 นางสาวพิศนัย ศรีเสือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
30 นางสาวเกตุสุดา มีสีเมือง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
31 นายรัชชานนท์ พรมทะนา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
32 นางสาวแพรพลอย น้ำใส สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
33 นางสาวสุนิตา สีหะไตรย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
34 นางสาวเกสราพรรณ คงทัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
35 นางสาววิชิตา รัตนโค้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
36 นางสาวชลลดา สีหะไตรย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
37 นางสาววิภาพร คงมีสดชื่น สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
38 นางสาวชลธิชา นาคะเกตุ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
39 นายภูริวัตน์ ปราณี สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
40 นายประวิทย์ พิมพิลา สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
41 นายธีรภัทร ฉิมมาลี สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
42 นายธนพล อุ่นแก้ว สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
43 นายนันทฉัตร หีบแก้ว สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
44 นายทนงศักดิ์ สีคำ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
45 นายศาตราวุธ สุขพรมมา สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
46 นายณัฐพล อานามวัฒน์ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
47 นายรัชชานนท์ จันทะคีรี สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
48 นายพีรวัฒน์ คำหล้า สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
49 นายจิรายุ แซ่โล่ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
50 นายสุรเชษฐ์ แซ่วื่อ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
51 นายวรเชษฐ์ ภูแลขำ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
52 นายชยานันต์ สิงขรณ์ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
53 นายจิรายุ แซ่กือ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
54 นายทักษิณ หมื่นคำลือ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
55 นายอาทิตย์ แซ่หยาง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
56 นายคณิศร ต่ายรอด สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
57 นายณัฐพล กวนอ้าง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
58 นายนรากร อินแผง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
59 นายภาณุวัฒน์ ดวงตานนท์ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
60 นายณัฐวุฒิ โถงโฉม สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
61 นายศราวุธ บุญธรรม สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
62 นายวรายุทธ์ แก้วดวงดี สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
63 นายเมธิชัย โพธิสัย สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
64 นายณัชพล พลยางนอก สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
65 นายยงยุทธ ยาทยืนยง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
66 นายสุทธิพงศ์ สุคงเจริญ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
67 นายกิตติภณ บุญเชิดชู สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
68 นายธีระภัทร์ แก้ววงษ์กลาง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
69 นายชาตรี หวุดชา สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
70 นายเจษฎาภรณ์ ระโส สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
71 นายวัฒนาดลย์ บุญหลาย สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
72 นายรัชพงษ์ จำปานิน สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
73 นายธนา วงค์คำจันทร์ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
74 นายสุเมธ พุ่มเมฆ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
75 นายคณิศร อ้นสอน สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
76 นายชัยพร โชคชัย สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
77 นายอภิภัสธ์ ทองคำเครือ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
78 นายวัชรพงษ์ กิจการ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
79 นายณัฐวุฒิ จำปาศรี สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
80 นายธนกร ปานการ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
81 นายวุฒิชัย บัวโคก สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
82 นายธาวัน นิลบุญเรือง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
83 นายสุทธิพจน์ ทองเพ็ชร สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
84 นายอัษฎาวุฒิ ทิพย์ประโสต สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
85 นายศิริชัย มีควร สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
86 นายจักรรัตน์ เพียปลัด สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
87 นายปฎิภาณ สุขพ่วง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
88 นายสายฟ้า วชิรวงศ์วรกุล สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
89 นายสุทธิพจน์ พาพีระ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
90 นายภิสิต วงศ์สว่างกุล สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
91 นายณัฐพงษ์ โนสมบัติ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
92 นายอภิศักดิ์ ธูปทอง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
93 นายอทิศักดิ์ หมื่นราม สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
94 นายปิยะวัฒน์ จันทร์ทรง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
95 นายปิยวัฒน์ ฉิมมาลี สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
96 นางสาวสุจิรา นวลแก้ว สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
97 นางสาวดารารัตน์ อุ่นไพร สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
98 นางสาวธัญชนก คันธี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
99 นางสาวแพรวพราว ถนอมทัพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
100 นายณัฐภูมิ ต่ำทอง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
101 นายธัชพล ขุนนันท์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
102 นายอภิรักษ์ จันลิสิ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
103 นายเจษฎา สุทธิ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
104 นายอนันท์ จันทร์โท สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
105 นายธนกร ฉิมมากรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
106 นายพรเทพ บุญรังศรี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
107 นายวีรพงษ์ ลีชานนท์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
108 นายกิตติธัช แซ่ลี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
109 นายกิตติ สุขะตา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
110 นายชัยวัฒน์ อินทิพย์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
111 นายชัยวัฒน์ จันทร์กุณี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
112 นายชนะภัย บัวประทุม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
113 นายนภภรส เมืองพระฝาง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
114 นายอัมรินทร์ จิตต์ถนอม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
115 นายธีรศักดิ์ รังสิมา สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
116 นางสาวอริสา พุกอูด สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
117 นางสาวจิราพัด พิมเสน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
118 นางสาวพนิดา มาดี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
119 นางสาวศิริลัดดา แกล้วทนงค์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
120 นายสรพัต พรมมาอินทร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
121 นายพงษ์พัฒน์ ช่อช้อย สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
122 นายสิทธิกร พิมพิลา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
123 นายพงศกร ศิริสานต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
124 นายปิยวัฒน์ รักษ์รตนากร สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
125 นายธนากร ซ่อมจันทา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
126 นายณัฐวุฒิ สุภาพงค์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
127 นายณัฐวุฒิ งูนิ่ม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
128 นายวรชาติ ภูแลขำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
129 นายธวัชชัย สอนเสี่ยม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
130 นายทวีศักดิ์ เสือสา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
131 นายวุฒิภัทร แสงบุดดี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
132 นายธนพล โค้นปันนา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
133 นายปกรณ์ สมศรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
134 นายวิทวัฒน์ บุญธรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
135 นายอรรถพันธ์ โพธิ์วัฒน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
136 นายภูชนะ พร้าโต สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
137 นายกิตติศักดิ์ จีนภักดี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
138 นายสิทธิศักดิ์ แก้วเกตุศรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
139 นายเกียรติศักดิ์ ซิวพร สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
140 นายณัฐวุฒิ น้อยเรือง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
141 นายนัทธพงศ์ จิตรรำพึง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
142 นายวิทยา พานิช สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
143 นายพัชรพล วรรณโสภา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
144 นายสุทธิพจน์ ด่อนแผ้ว สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
145 นายมินธาดา ด่อนดี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
146 นายธนกร อ่อนบุญ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
147 นายกล้า นาคเนียม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
148 นายศุภฤกษ์ ด้วงหลิ่ว สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
149 นายชยพล วีระพงษ์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
150 นายกฤตยชญ์ สุดใจ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
151 นายสุรชา ซาพรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
152 นายอัษฎาวุธ พัดเถื่อน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
153 นายพิสิษฐ์ เวียนโคกสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
154 นายศิริศักดิ์ ดวงกมล สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
155 นายวสันต์ อุ้ยเจริญ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
156 นายชานนท์ ศรีเทศ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
157 นายนิสิต ขาวสุข สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
158 นายรุตศรัณย์ ศรีชามก สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
159 นายชญานนท์ บุระพา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
160 นายอรรถพันธ์ จันทร์นนท์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 4-เม.ย.-61
161 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์ไทย สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
162 นางสาวชนัญญา อินทร์รุ่ง สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
163 นางสาวจิรภัทร สีอูด สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
164 นางสาวเมษา บัวสิงคำ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
165 นางสาวคณิตา จันดาหาร สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
166 นายสิภภพ นัยนานนท์ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
167 นางสาวเกี้ย แซ่วื่อ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
168 นางสาวสุกัญญา หอมพิกุล สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
169 นางสาวศิริกัญญา กาวิละ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
170 นางสาวโสรยา อิสสระ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
171 นางสาวอภิญญา บุญภักดี สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
172 นางสาวประกายเดือน บางศรี สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
173 นายภูมิพัฒย์ จันทร์ดา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
174 นายธรณินทร์ สีอูต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
175 นางสาวสุพิชญา พุดฉิม สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
176 นางสาวชลธิชา แก้ววงหิว สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
177 นางสาวชลธิชา นาคประสงค์ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
178 นางสาวมรกต เรืองชัย สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
179 นางสาวนุชจรี บาลีใหญ่ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
180 นางสาวพรรณภัค แก้วมิตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
181 นางสาวศุภาพิชญ์ วงษ์จักร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
182 นางสาวธวัลรัตน์ ร่อนในเมือง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
183 นางสาวสิรินดา แต่งเนตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
184 นางสาวดวงฤทัย บัวสิงคำ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
185 นายวีระพล พวงทอง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
186 นายณัฐนนท์ บุญประสพ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
187 นายกิตติธัช จันทร์คีรี สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
188 นายดรุณ แซ่สง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
189 นายสุรเดช แซ่วื้อ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
190 นายยิ่งยง ขวัญแสง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
191 นายธีระโชติ สีลารักษ์ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
192 นายทวีโชค เพ็ชรบูรณ์ปี้ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
193 นายธวัชชัย ดีธงทอง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
194 นายสุธิพงษ์ ศรีหอม สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
195 นายตระการชาติ สีหะวงษ์ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
196 นายธนกฤต บุมี สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
197 นายภูวรินทร์ จันทร์คีรี สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
198 นายธนชัย ลีสี สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
199 นายธีระพล ศิริ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
200 นายวีรชัย พิมแดง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
201 นายทัตดนัย ภู่ห้อย สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
202 นายต่อศักดิ์ พรมรักษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
203 นายพีรพัฒน์ รูปขาว สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
204 นายจักรพงษ์ ศรีสวัสดิ์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
205 นายวรวิทย์ ใจสำราญ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
206 นายวีระพงษ์ ป้องม่วง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
207 นายวิษณุ กันเฟือง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
208 นายเทวฤทธิ์ สีดารักษ์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
209 นายนันทพงศ์ แก้วป้องปก สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
210 นายจักรพงษ์ ศรีทองอ่อน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
211 นายณัฐชนน บุตรสน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
212 นายญาณวุฒิ เทือกศิริ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
213 นายนัทธพล จันทะคุณ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
214 นายวัชรพล นิยม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
215 นายสมรัก ด้วงนาค สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
216 นายปฏิยุทธ์ ประสม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
217 นายคชาพล ยอดโค้น สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
218 นายภูชิต แจ่มโถง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 4-เม.ย.-61
219 นางสาวกัญญารัตน์ สุขขัด สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4-เม.ย.-61
220 นางสาวปราถนา บุญศรีพร้า สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4-เม.ย.-61
221 นางสาวสุธิตา ระโส สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4-เม.ย.-61
222 นางสาวเพ็ญนภา โลหะเวช สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4-เม.ย.-61
223 นายธนภัทร สุขมามอญ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 9 เมษายน 2561
224 นายธนาธิป ช้อนทองคำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9 เมษายน 61
225 นางสาวชนัดดา สุวัฒนะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 9 เมษายน 61
226 นายปวริศ รักษ์ทอง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 เม.ย. 61
227 นายณัฐพงษ์ สีแสง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 เม.ย. 61
228 นางสาวขวัญจิต ศรีวงษ์ออน สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11 เม.ย.61
229 นางสาวสุชาวดี เมืองมูล สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11 เม.ย.61
230 นายสมพงษ์ ด่อนแผ้ว สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
231 นายจงรัก อุ่นจันทร์ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
232 นายคมสัน กล่ำเงิน สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
233 นางสาววราภรณ์ อินแฝง สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
234 นายสิทธิกร สีบุญ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
235 นายวรพจน์ จันทร์พินิจ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
236 นายชัยวัฒน์ สุขมามอญ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
237 นายอนุวัตร ด่อนแผ้ว สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
238 นางสาวกัลยา สิงห์มา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
239 นางสาวกรรภิรมย์ อินจันทรา สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
240 นายธีรพงษ์ ดานุ่ม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
241 นายปรีชา ชาสงวน สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
242 นายพิสิทธิ์ รัตนมณี สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 พ.ค. 61
243 นายสตาร์ แก้วเมือง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 พ.ค. 61
244 นางสาวกนกพรรณ ปัดถา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 พ.ค. 61
245 นายภากร วังคีรี สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 พ.ค. 61
246 นายอนาวิล ยวนแห่ว สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 พ.ค. 61
247 นายศิรสิทธิ์ อินทร์นาง สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 พ.ค. 61
248 นายนพดล สายทอง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 พ.ค. 61
249 นายกฤษติณ โพธิ์คำ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
250 นายปัญญพนต์ กันยาประสิทธิ์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
251 นายกิตติภณ แสงสว่าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
252 นายศรณรงค์ หมื่นแก้ว สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
253 นายธีรภัทร ทิมแห้ว สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
254 นายภานุวัฒน์ ชัยวงค์ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
255 นายสิทธิพร นนทโคตร สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 10 พ.ค. 61
256 นายสิทธิศักดิ์ นันทะชาติ สาขาวิชาช่างยนต์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 พ.ค. 61
257 นายอนุวัฒน์ มาฉิม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 พ.ค. 61

ข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา  โดยงานทะเบียน
© พัฒนาระบบโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  โดยนายวันชัย  ทนทาน